HomeBài tập vẽ sơ đồ dfd có lời giải

Bài tập vẽ sơ đồ dfd có lời giải

15:59, 03/01/2022
Present Over Perfect: Leaving Behind Frantic for a Simpler, More Soulful Way of Living Shauna Niequist

Bạn đang xem: Bài tập vẽ sơ đồ dfd có lời giải

*

*

*

*

Xem thêm: Cho Ví Dụ Minh Hoạ

*

A Body to Love: Cultivate Community, Body Positivity, and Self-Love in the Age of Social Media Angelina Caruso
Necessary Conversations: Changing Your Mindset to Communicate Confidently and Productively Liz Nolley Tillman
Getting More Done: Wielding Intention and Planning to Achieve Your Most Ambitious Goals Michelle Loucadoux

Httt bai tap

1. Bài tập tình huống 1Cho biết hoạt động của một trung tâm cho thuê băng đĩa như sau:Để có thể thuê băng đĩa tại trung tâm, ban đầu khách hàng phải làm thủ tụcđể được cấp thẻ thuê. Bộ phận làm thẻ sẽ dựa trên thông tin do khách hàngcấp và cấp cho khách một thẻ thuê. Thông tin về việc cấp thẻ sẽ được cậpnhập vào cơ sở dữ liệu nghiệp vụ của trung tâm. Mỗi lần đến thuê băng đĩa,khách hàng sẽ trình thẻ thuê và nêu yêu cầu thuê cụ thể. Bộ phận cho thuê sẽxử lý và đáp ứng yêu cầu thuê của khách hàng dựa trên thông tin tra cứu từcơ sở dữ liệu nghiệp vụ của trung tâm. Ngay khi thuê, khách hàng sẽ nhậnđược hoá đơn thuê và thanh toán tiền tiền thuê luôn. Khi khách hàng đến trảbăng đĩa, bộ phận trả sẽ xử lý yêu cầu trả của khách hàng dựa trên thông tintra cứu từ cơ sở dữ liệu nghiệp vụ. Dữ liệu liên quan đến các hoạt động thuêvà trả đều được cập nhật vào cơ sở dữ liệu nghệp vụ của trung tâm.Định kỳ hàng tháng, từ cơ sở dữ liệu nghiệp vụ, các báo cáo quản lý sẽ đượclập và gửi cho bộ phận quản lý trung tâm. Theo chính sách mở rộng thịtrường của trung tâm, định kỳ hàng năm trung tâm sẽ gửi thư khuyến mãicho khách hàng, thông báo thông tin cho thuê miễn phí đối với những kháchhàng đạt mức thuê trên mức khuyến mãi năm do trung tâm quy định.1. Hãy vẽ sơ đồ BFD mô tả chức năng công việc của trung tâm2. Hãy vẽ sơ đồ ngữ cảnh để mô tả hoạt động của trung tâm.3. Hãy vẽ sơ đồ luồng dữ liệu mức 0 để thực hiện phân rã sơ đồ ngữcảnh trên.1