HomeĐời SốngBảng chấm công tiếng anh

Bảng chấm công tiếng anh

10:06, 28/03/2021
Tiếp tục học 90 tự vựng tiếng Anh chuyên ngành nhân sự (phần 2) để nâng cấp vốn từ vựng chăm ngành của bản thân mình nhé

Hôm nay aiesec-unwe.net vẫn tiếp tục share 90 từ bỏ vựng giờ Anh chăm ngành nhân sự (phần 2) nhé. Nhưng thứ 1 các bạn cần học cần mẫn với ghi nhớ kĩ phần 1 sẽ rồi new đưa thanh lịch phần 2 nhé.

=> 90 trường đoản cú vựng tiếng Anh siêng ngành nhân sự (phần 1)

=> 3 bước giúp bạn ghi ghi nhớ và áp dụng tự vựng tiếng Anh hiệu quả

=> Những thay đổi báo tuyệt gặp mặt làm việc sân bay bởi giờ Anh

*

90 tự vựng giờ Anh chuyên ngành nhân sự (phần 2)

1.

Xem thêm: " Nữ Hoàng Phim 18 Nhật Bản, Tag: Nữ Hoàng Phim 18+ Nhật Bản

Labor Employment và Management – Sử dụng với Quản lý lao động

- Annual leave sầu (n) – /ˈænjuəl liːv/: Nghỉ phnghiền năm

- Career development(n) – /kəˈrɪər dɪˈvel.əp.mənt/: Phát triển sự nghiệp

- Career ladder (n) – /kəˈrɪərˈlæd.ər/: Nấc thang sự nghiệp

- Career path (n) – /kəˈrɪər pæθ/: Con mặt đường cải tiến và phát triển sự nghiệp

- Compassionate leave sầu (n) – /kəmˈpæʃənət liːv/: Nghỉ Việc Lúc bao gồm người thân trong gia đình trong gia đình mất

- Conflict of interest (n) – /ˈkɑnflɪkt əv ˈɪntrəst, ˈɪn•tər•əst/: Xung bỗng nhiên lợi ích

- Direct labor (US) (n) – /dɪˈrektˈleɪ.bɚ/: Lực lượng lao đụng trực tiếp

- Disciplinary action (n) – /ˈdɪs.ə.plɪ.ner.i ˈæk.ʃən/: Hình thức kỷ luật

- Disciplinary hearing (n) – /ˈdɪs.ə.plɪ.ner.i ˈhɪr.ɪŋ/: Họp xét xử kỷ luật

- Disciplinary procedure (n) – /ˈdɪs.ə.plɪ.ner.i prəʊˈsiːdʒər/: Quy trình cách xử lý kỷ luật

- Discipline (n) – /ˈdɪs.ə.plɪn/: Nề nếp, kỷ cưng cửng, kỷ luật

- Employee relations (n) – /ˌem.plɔɪˈiː rɪˈleɪʃənz/: Quan hệ giữa nhân viên cùng cấp bên trên quản ngại lý

- Employee rights (n) – /ˌem.plɔɪˈiː rɑɪts/: Quyền hòa hợp pháp của nhân viên

- Employee termination (n) – /ˌem.plɔɪˈiːˌtɜːmɪˈneɪʃən/: sự loại bỏ nhân viên

- Indirect labor (US) (n) – /ˌɪndaɪˈrekt ˈleɪ.bər/: Lực lượng lao hễ gián tiếp

- Industrial dispute (n) (also: labour dispute, trade dispute) – /ɪnˈdʌs.tri.əl ˈdɪspjuːt/: Ttinh ranh chấp lao động

- Labor contract (n) – /ˈkɒntræktˈleɪ.bɚ/: Hợp đồng lao động

- Labor relations (n) – /ˈleɪ.bɚ rɪˈleɪʃənz/: Quan hệ lao hễ thân người sử dụng lao cồn với tín đồ lao động

- Labor turnover (UK), Labor turnover (US) (n) – /ˈleɪ.bɚˈtɝːnˌoʊ.vɚ/: Tỉ lệ vận chuyển lao hễ (tỉ lệ vứt việc)

- Maternity leave sầu (n) – /məˈtɜrnɪt̬i liːv/: Nghỉ tnhì sản

- Paid leave (n) – /peɪd liːv/: Nghỉ phép hưởng trọn lương

- Paternity leave sầu (n) – /pəˈtɜː.nə.ti liːv/: Nghỉ sinh con

- Rostered day off (n) – /ˈrɒstərd deɪ ɑːf/: Ngày ngủ bù

- Rotation (n) – /rəʊˈteɪʃən/: Công Việc theo ca

- Sichồng leave (n) – /sɪk liːv/: Nghỉ ốm

- The five sầu Ts /faɪv tis/ – (time, tools, technique (= skill), talent (= ability), và training) (n, pl) – Năm nguyên tố bất kỳ nhân viên nào thì cũng yêu cầu để tiến hành công dụng công việc: thời hạn (Time), nghệ thuật hoặc khả năng (Technique = Skill), kỹ năng (Talent = Ability) và huấn luyện và đào tạo (Training)

- Time off in lieu (Compensatory time/ Comp time (US) (n) – /ˈkɑmp tɑɪm/: Thời gian nghỉ bù

- Timesheet (n) – /ˈtaɪm.ʃiːt/: Bảng chấm công

- Unpaid leave (n) – /ʌnˈpeɪd liːv/: Nghỉ phnghiền ko lương

2. Salary và Benefits – Lương cùng phúc lợi an sinh xã hội

- Average salary (also: average wage, average pay) – /ˈæv.ər.ɪdʒ ˈsæl.ər.i/: Lương trung bình

- Base salary (US) (n) – /ˈbeɪ.sɪkˈsæl.ər.i/: Lương cơ bản

- Bonus (n) – /ˈbəʊnəs/: Thưởng

- Health insurance (medical insurance) (n) – /ˈhelθ ɪnˌʃɔː.rəns/: Bảo hiểm y tế

- National minimum wage (n) – /ˈnæʃ.ən.əl ˈmɪn.ɪ.məm weɪdʒ/: Mức lương buổi tối thiểu

- Overtime (n)– /ˈoʊ.vɚ.taɪm/: Thời gian làm thêm giờ đồng hồ, chi phí làm cho thêm giờ

- Pay scale (salary scale, wage scale) – /peɪ skeɪ /: Bậc lương

- Payroll (n) – /ˈpeɪrəʊl/: Bảng lương

- Pension fund (n) – /ˈpen.ʃən fʌnd/: Quỹ hưu trí

- Performance bonus (n) – /pɚˈfɔːr.məns ˈbəʊnəs/: Thưởng trọn theo hiệu suất

- Personal income tax (n) – /ˈpɝː.sən.əlˈɪn.kʌm tæks/: Thuế thu nhập cá nhân cá nhân

- Salary (n) – ˈsæl.ɚr.i/: Tiền lương (số tiền thỏa thuận trả cho người lao rượu cồn mặt hàng tháng)

- Seniority (n) – /siːˈnjɔːr.ə.t̬i/: Thâm niên

- Social insurance (n) – /ˈsoʊ.ʃəl ɪnˈʃɔːr.əns/: Bảo hiểm xã hội

- Starting salary (n) – /stɑːtɪŋ ˈsæl.ər.i/: Lương khởi điểm

- Unemployment insurance (unemployment compensation) (n) – /ˌʌn.ɪmˈplɔɪ.mənt ɪnˈʃɔːr.əns/: Bảo hiểm thất nghiệp

- Wage (n) – /weɪdʒ/: Tiền công (là chi phí được trả hàng tuần, thỉnh thoảng mỗi ngày dựa trên mức tiền công theo giờ đồng hồ, ngày hoặc tuần hoặc theo cân nặng công việc hoặc một hình thức dịch vụ làm sao đấy)

- Wage bill (wages bill) (n) – /weɪdʒ bɪl/: Quỹ lương

Hy vọng toàn bộ tự vựng trên sẽ giúp bạn học tập giờ Anh siêng ngành nhân sự một cách tốt nhất có thể.quý khách hàng hoàn toàn có thể đọc thêm biện pháp học từ bỏ vựng giờ Anhcủa aiesec-unwe.net để học tập được tác dụng độc nhất vô nhị nhé. Chúc bạn học tập tiếng Anh thành công!