HomeCó hỗn hợp khí co2 và o2 làm thế nào có thể thu được khí o2 từ hỗn hợp trên

Có hỗn hợp khí co2 và o2 làm thế nào có thể thu được khí o2 từ hỗn hợp trên

17:16, 27/06/2021
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Có hỗn hợp khí CO2 và O2. Làm thế nào có thể thu được khí O2 từ hỗn hợp trên? Trình bày cách làm và viết PTHH.

Bạn đang xem: Có hỗn hợp khí co2 và o2 làm thế nào có thể thu được khí o2 từ hỗn hợp trên


*

Cho hỗn hợp khí qua ngước vôi trong Ca(OH)2.CO2 sẽ phản ứng với Ca(OH)2 tạo thành CaCO3 và H2Ocòn O2 ko tác dụng thì ta sẽ thu dc.PTHH: CO2 + Ca(OH)2 => CaCO3(kết tủa) + H2O


*

Cach thu khi O2 từ hỗn hợp khi CO2 va O2.

+ Ta cho hỗn hợp khí nêu trên đi qua dung dịch nước vôi trong ( Ca(OH)2 ).

+​Ta có được: CO2 + Ca(OH)2 \(\rightarrow\) CaCO3 + H2O.

+ Con khi O2 khong tac dung voi Ca(OH)2 nen ta se thu duoc O2 từ hỗn hợp khí đã cho.


- Cho hỗn hợp khí CO2 và O2 qua dd NaOH

- Khí phản ứng vs dd NaOH là CO2 , còn lại là khí CO2

PTHH : CO2 + NaOH -> Na2CO3 + H2O


Có hỗn hợp khí CO2 và O2. Làn thế nào có thể thu được khí O2 tưf hỗn hợp trên?? Trình bày cách làm và phương trình.

 


_Cho hỗn hợp khí CO2 và O2 đi qua dung dịch Ca(OH)2(hoặc KOH) thì CO2 bị hấp thụ tạo thành vấn đục có màu trắng CaCO3.O2 không phản ứng nên bay ra ngoài.CO2+Ca(OH)2=>CaCO3+H2O


cho hỗn hợp trên vào CaO

- nếu chất nào pứ , sau pứ thu được chất rắn thì đó là CO2

- nếu chất nào không pứ thì chất đó là O2

pthh CaO + CO2 ---> CaCO3


1.cho những oxit sau :co2,so2,na2o cao,cuo ,

Hãy cho biết chất nào tách dụng vs nc tạo thành muối và nc1

b.tac1 dụng với bazơ tạo thành muối và nc

2.có hỗn hợp khí co2 và o2. Lm thế nào có thể thu dc khí o2 từ hỗn hợp trên?trình bày cách làm và viết pt hóa học.

Minh cần ngay 1 tiếng sau.nếu 0 có là chết .ái giúp minh để lại nick face sẽ có quà


1a)sửa đề 1 chút nha làm sao tác dụng vs H2O lại sinh ra H2O đc ??SO2 + H2O=> H2SO3CO2+H2O=>H2CO3 ko bền nên sẽ phân hủy lại thành CO2 và H2ONa2O+H2O=>2NaOHCaO+H2O=>Ca(OH)2CuO ko tác dụngKhông có TH nàotmb)CO2+2NaOH=>Na2CO3+H2OSO2+2NaOH=>Na2SO3+H2O2. dẫn hh khí qua dd Ca(OH)2 dư, CO2 bị hấp thụ hoàn toàn, O2 thoát ra ngoài=>thu bằng pp đẩy ko khí hoặc đẩy H2O nhéCO2+Ca(OH)2=>CaCO3+H2O


Cho hỗn hợp các chất khí sau : N 2 , C O 2 , S O 2 , C l 2 , HCl. Làm thế nào để thu được nitơ tinh khiết từ hỗn hợp khí trên. Giải thích cách làm và viết các phương trình hoá học (nếu có).


Cho hỗn hợp các chất khí đi từ từ qua dung dịch NaOH lấy dư. Các khí C O 2 , S O 2 , C l 2 , HCl phản ứng với NaOH, tạo thành các muối tan trong dung dịch. Khí nitơ không phản ứng với NaOH sẽ thoát ra ngoài. Cho khí nitơ có lẫn một ít hơi nước đi qua dung dịch H 2 S O 4 đậm đặc, hơi nước sẽ bị H 2 S O 4 hấp thụ, ta thu được khí nitơ tinh khiết.

Các phương trình hoá học :

*


Nung m gam hỗn hợp X gồm KClO3 và KMnO4, thu được chất rắn Y (KCl, K2MnO4, MnO2, KMnO4) và O2. Trong Y có 1,49 gam KCl chiếm 19,893% theo khối lượng. Trộn lượng O2 ở trên với không khí theo tỉ lệ thể tích tương ứng là 1:4 thu được hỗn hợp khí Z. Đốt cháy hết 0,528 gam cacbon bằng hỗn hợp Z thu được hỗn hợp khí T gồm 3 khí O2, N2, CO2, trong đó CO2 chiếm 22% về thể tích. Biết trong không khí có 80% N2 và 20% O2 theo thể tích. Giá trị của m là:

A. 8,77.

B.8,53.

C.8,70.

D.8,91.


Nung m gam hỗn hợp X gồm KClO3 và KMnO4 thu được chất rắn Y (KCl, K2MnO4, MnO2, KMnO4) và O2. Trong Y có 1,49 gam KCl chiếm 19,893% theo khối lượng. Trộn lượng O2 ở trên với không khí theo tỉ lệ thể tích tương ứng là 1:4 thu được hỗn hợp khí Z. Đốt cháy hết 0,528 gam cacbon bằng hỗn hợp Z thu được hỗn hợp khí T gồm 3 khí O2, N2, CO2, trong đó CO2 chiếm 22% về thể tích. Biết trong không khí có 80% N2 và 20% O2 theo thể tích. Giá trị của m là

A. 8,77.

B. 8,53.

C.8,91.

D.8,70.

Xem thêm: " Sữa Rửa Mặt Clean &Amp; Clear Tốt Không, Review Sữa Rửa Mặt Clean And Clear Deep Action


Đáp án : A

*

C + O2 à CO2 ( số mol khí trước và sau phản ứng không đổi)

=> nCO2 = nC = 0,044 = 5x.22% => x = 0,04 mol

m = mY + mO2 = mKCl. 100 19 , 893 + 32.0,04 = 8,77g


Nung m gam hỗn hợp X gồm KClO3 và KMnO4 thu được chất rắn Y (KCl, K2MnO4, MnO2, KMnO4) và O2. Trong Y có 1,49 gam KCl chiếm 19,893% theo khối lượng. Trộn lượng O2 ở trên với không khí theo tỉ lệ thể tích tương ứng là 1:4 thu được hỗn hợp khí Z. Đốt cháy hết 0,528 gam cacbon bằng hỗn hợp Z thu được hỗn hợp khí T gồm 3 khí O2, N2, CO2, trong đó CO2 chiếm 22% về thể tích. Biết trong không khí có 80% N2 và 20% O2 theo thể tích. Giá trị của m là

A. 8,70.

B. 8,77.

C. 8,91.

D. 8,53.


Nung m gam hỗn hợp X gồm KClO3 và KMnO4 thu được chất rắn Y (KCl, K2MnO4, MnO2, KMnO4) và O2. Trong Y có 1,49 gam KCl chiếm 19,893% theo khối lượng. Trộn lượng O2 ở trên với không khí theo tỉ lệ thể tích tương ứng là 1:4 thu được hỗn hợp khí Z. Đốt cháy hết 0,528 gam cacbon bằng hỗn hợp Z thu được hỗn hợp khí T gồm 3 khí O2, N2, CO2, trong đó CO2 chiếm 22% về thể tích. Biết trong không khí có 80% N2 và 20% O2 theo thể tích. Giá trị của m là

A. 8,77

B. 8,53

C. 8,70

D. 8,91


Hỗn hợp khí gồm H2và O2có thể tích 4,48(l) (có tỉ lệ thể tích là 1:1).

a. Tính thể tích mỗi khí trong hỗn hợp.

b. Đốt cháy hỗnhợp khí trên bằng chính lượng khí oxi trong bình. Làm lạnh hỗn hợp sau phản ứng thu được khí A. Tính thể tích khí A (biết phản ứng xảy ra hoàn toàn và thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất)


a)

\(V_{H_2} = V_{O_2} = \dfrac{4,48}{2} = 2,24(lít)\)

b)

\(2H_2 + O_2 \xrightarrow{t^o} 2H_2O\\V_{H_2} = 2,24

Do đó, O2dư.

\(V_{O_2\ pư} = \dfrac{1}{2}V_{H_2} = 1,12(lít)\\\Rightarrow V_A = V_{O_2\ dư} = 2,24 - 1,12 = 1,12(lít)\)


a, Theo bài ra ta có : \(\left\{{}\begin{matrix}V_{H2}+V_{O2}=4,48\\V_{H2}=V_{O2}\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow V_{O2}=V_{H2}=2,24\left(l\right)\)

b, Ta có : \(n_{O_2}=n_{H_2}=\dfrac{V}{22,4}=0,1\left(mol\right)\)

\(PTHH:2H_2+O_2\rightarrow2H_2O\)

Thấy sau phản ứng O2 dư .

=> \(V_A=V_{O2du}=22,4\left(n_{o2}-n_{O2pu}\right)=1,12\left(l\right)\)

Vậy ..


Nung m gam hỗn hợp KClO3 và KMnO4 thu được chất rắn Y và O2, biết KClO3 phản ứng hết, còn KMnO4 còn dư một phần, trong Y có 0,894 gam KCl chiếm 8,132% theo khối lượng, trộn lượng O2 trên với không khí theo tỉ lệ 1:3 trong bình kín ta thu được hỗn hợp khí Z, cho vào bình 0,528 gam Cacbon rồi đốt cháy hết thì thu được hỗn hợp khí T gồm N2, O2, CO2 trong đó CO2 chiếm 22,92% về thể tích. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 11,96

B. 12,40

C. 12,53

D. 12,12


Có sự thay đổi số mol hỗn hợp khí xảy ra trong các phản ứng đốt cháy, hoặc đôi khi không thay đổi.

C/S + O2 → CO2/ SO2 (1)

2Al +3/2O2 → Al2O3 (2)

C, S hay A1, chúng là các chất rắn được đem đốt cháy với oxi hoặc một hỗn hợp khí chứa oxi,… và sau phản ứng người ta thu được một khí/hỗn hợp khí mới,…

Trong nhiều trường hợp, ta cần so sánh số mol hỗn hợp khí mới và cũ, như trong tình huống (1), hai giá trị này bằng nhau, tình huống (2) thì khác, khi có oxit tạo thành, tổng số mol khí sẽ giảm.

Với bài tập này, phản ứng của cacbon với oxi xảy ra và số mol hỗn hợp khí không thay đổi, đó chỉ là một sự thay thế như tăng giảm khối lượng vậy, O2 trở thành CO2 theo tỉ lệ 1:1 → nZ = nT

Bảo toàn nguyên tố C: nC/T = nCO2/T = 0,528/12 =0,044

→nT = 0,044/22,92% = 0,192 = nZ → nO2 trộn = 0,192/4 =0,048

→m = mY+ mO2 = 0,894/8,132% + 32.0,048 = 12,5296

Chọn đáp án C


Đúng 0
Bình luận (0)
aiesec-unwe.net