HomeĐời SốngHành chính nhân sự tiếng anh là gì

Hành chính nhân sự tiếng anh là gì

16:15, 06/04/2021

Cùng IES học giờ đồng hồ Anh siêng ngành mang lại địa điểm hành chủ yếu nhân sự, đây là một trong những địa chỉ không thể không có trong mỗi công ty. Và có tương đối nhiều từ bỏ vựng siêng ngành nhưng mà địa điểm này liên tiếp thực hiện đặc biệt là lúc thao tác cho quý doanh nghiệp quốc tế hoặc công tynhân sự người nước ngoài.

Từ vựng giờ Anh trong cai quản nhân sự cùng tuyển dụng

HR - Human Resources: nguồn lực lượng lao động (nhân sự)

HR manager: trưởng chống nhân sự

Strategic human resource management (SHRM)/strəˈtiːʤɪk ˈhjuːmən rɪˈsɔːs ˈmænɪʤmənt/: Chiến lược quản ngại trị nhân sự

Recruit /rɪˈkruːt/: Tuyển dụng

Headhunt /ˈhedhʌnt/: Tuyển dụng anh tài (săn uống đầu người)

Recruitment agency /rɪˈkruːtmənt ˈeɪdʒənsi/: shop tuyển chọn dụng

Vacancy /ˈveɪkənsi/: Vị trí trống, buộc phải tuyển mới

Job advertisement /dʒɑˈædvəːtaɪzmənt/: Thông báo tuyển chọn dụng


Bạn đang xem: Hành chính nhân sự tiếng anh là gì

*

Background kiểm tra /ˈbækɡraʊnd tʃek/: Việc xác minh thông báo về ứng viên

Labor law /ˈleɪbɚ lɔː/: Luật lao động

Corporate culture /ˈkɔːpərɪt ˈkʌlʧə/: Văn uống hóa doanh nghiệp

Organizational chart /ˌɔrɡənəˈzeɪʃənəl tʃɑːrt/: Mô hình tổ chức

Collective sầu agreement /kəˈlektɪv əˈɡriːmənt/: Thỏa ước lao cồn tập thể

Job applicant /dʒɑːb ˈæplɪkənt/: Người nộp 1-1 xin việc

Interview /ˈɪntəvjuː/: Phư vấn

Candidate /ˈkændɪdət/: Ứng viên

Job title /dʒɑːbˈtaɪtl/: Chức danh công việc

Probation /proʊˈbeɪ.ʃən/: Thời gian test việc

Từ vựng giờ Anh về những năng lực tuyển chọn dụng

Selection criteria /sɪˈlekʃən kraɪˈtɪər i ə/: Các tiêu chuẩn tuyển chọn

Vi xử lý Core competence /kɔːrˈkɑːmpɪtəns/: Kỹ năng quan trọng yêu thương cầu

Soft skills /sɒft skɪls/: Kĩ năng mềm

Qualification /ˌkwɒlɪfɪˈkeɪʃən/: Năng lực, phđộ ẩm chất

Multitasking /ˈmʌltiˌtæskiŋ/: Khả năng làm những bài toán cùng một dịp (nhiều nhiệm)

Organizational skills /ɔːrɡənəˈzeɪʃənəl skɪls/: Khả năng tổ chức

Leadership /ˈliːdəʃɪp/: Khả năng dẫn dắt, lãnh đạo

Self-discipline /ˌselfˈdɪsɪplɪn/: Tính kỷ luật (kỷ lý lẽ tự giác)

Teamwork /ˈtiːmwɜːk/: Kỹ năng thao tác nhóm

Honesty /ˈɑːnəsti/: Tính trung thực

Creativity /ˌkrieɪˈtɪvɪt̬i, ˌkriə-/: Óc sáng tạo

Perseverance /ˌpəːsəˈvɪrəns/: Sự kiên trì

Patience /ˈpeɪʃəns/: Tính kiên nhẫn

Innovation /ˌɪnəˈveɪʃən/: Sự thay đổi (mang tính chất thực tiễn)

Business sense /ˈbɪznɪs sens/: Am hiểu, tất cả chất xám gớm doanh

Enthusiasm /ɪnˈθuːziæzəm/: Sự nhiệt huyết, thân yêu (cùng với công việc)

Từ vựng giờ đồng hồ Anh về làm hồ sơ tuyển chọn dụng

Curriculum vitae /kəˌrɪkjʊləmˈviːtaɪ/: Sơ yếu lý lịch

Competency protệp tin /ˈkɑːmpɪtənsi mê ˈproʊfaɪl/: Hồ sơ kỹ năng

Job mô tả tìm kiếm /dʒɑːb dɪˈskrɪpʃən/: Bản biểu thị công việc

Application form /ˌæplɪˈkeɪʃən fɔːrm/: Form mẫu công bố nhân sự Lúc xin việc

Application letter /ˌæplɪˈkeɪʃ(ə)n ˈlɛtə/: Thư xin việc

Medical certificate /ˈmedɪkəl səˈtɪfɪkət/: Giấy đi khám mức độ khỏe

Criminal record /ˈkrɪmɪnəl rɪˈkɔːrd/: Lý lịch tứ pháp

Diploma /dɪˈpləʊmə/: Bằng cấp

Offer letter /ˈɒfə ˈlɛtə/: Thư mời thao tác (sau khoản thời gian bỏng vấn)


Xem thêm: Bảng Chiều Cao Cân Nặng Chuẩn Của Nam Và Nữ (Bmi) Đạt Tiêu Chuẩn

*

Disciplinary procedure /ˈdɪsəplɪneri prəʊˈsiːdʒər/: Quy trình giải pháp xử lý kỷ luật

Direct labor /dɪˈrektˈleɪbə/: Lực lượng lao động trực tiếp

Compassionate leave /kəmˈpæʃənət liːv/: Nghỉ Việc khi có người thân trong gia đình vào mái ấm gia đình mất

Career ladder /kəˈrɪərˈlædər/: Nấc thang sự nghiệp

Employee relations /ˌemplɔɪˈiː rɪˈleɪʃənz/: Quan hệ giữa nhân viên cấp dưới cùng cung cấp bên trên quản lí lý

Disciplinary hearing /ˈdɪsəplɪneri ˈhɪr.ɪŋ/: Họp xét xử kỷ luật

Employee termination /ˌemplɔɪˈiːˌtɜːmɪˈneɪʃən/: sự loại bỏ nhân viên

Annual leave sầu /ˈænjuəl liːv/: Nghỉ phnghiền năm

Discipline /ˈdɪsəplɪn/: Nề nếp, kỷ cương cứng, kỷ luật

Disciplinary action /ˈdɪsəplɪneri ˈækʃən/: Hình thức kỷ luậtConflict of interest /ˈkɑnflɪkt əv ˈɪntrəst, ˈɪntərəst/: Xung bỗng lợi ích

Employee rights /ˌemplɔɪˈiː rɑɪts/: Quyền phù hợp pháp của nhân viên

Labor contract /ˈkɒntræktˈleɪbə/: Hợp đồng lao động

Paternity leave /pəˈtɜːnəti liːv/: Nghỉ sinc con

Rostered day off /ˈrɒstərd deɪ ɑːf/: Ngày nghỉ ngơi bù

Maternity leave /məˈtɜrnɪt̬i liːv/: Nghỉ tnhì sản

Siông chồng leave sầu /sɪk liːv/: Nghỉ ốm

Paid leave /peɪd liːv/: Nghỉ phnghiền tận hưởng lương

Unpaid leave sầu /ʌnˈpeɪd liːv/: Nghỉ phxay không lương

Timesheet /ˈtaɪm.ʃiːt/: Bảng chấm côngRotation /rəʊˈteɪʃən/: Công vấn đề theo ca

Từ vựng giờ Anh về lương với an sinh làng mạc hội

Pension fund /ˈpenʃən fʌnd/: Quỹ hưu trí

Seniority /siːˈnjɔːrət̬i/: Thâm niên

Starting salary /stɑːtɪŋ ˈsæləri/: Lương khởi điểm

National minimum wage /ˈnæʃənəl ˈmɪnɪməm weɪdʒ/: Mức lương buổi tối thiểu

Base salary /ˈbeɪsɪkˈsæləri/: Lương cơ bản

Pay scale /peɪ skeɪ /: Bậc lương

Average salary /ˈævərɪdʒ ˈsæləri/: Lương trung bình

Wage bill /weɪdʒ bɪl/: Quỹ lương

Wage /weɪdʒ/: Tiền công

Payroll /ˈpeɪrəʊl/: Bảng lương

Salary /ˈsæləri/: Tiền lương

Bonus /ˈbəʊnəs/: Thưởng


*

Performance bonus – /pəˈfɔːrməns ˈbəʊnəs/: Ttận hưởng theo hiệu suất

Health insurance /ˈhelθ ɪnˌʃɔːrəns/: Bảo hiểm y tế

Social insurance /ˈsoʊʃəl ɪnˈʃɔːrəns/: Bảo hiểm buôn bản hội

Overtime /ˈoʊvəaɪm/: Thời gian có tác dụng thêm giờ đồng hồ, tiền làm thêm giờ

Unemployment insurance /ˌʌnɪmˈplɔɪmənt ɪnˈʃɔːrəns/: Bảo hiểm thất nghiệp

Personal income tax /ˈpɜːsnl ˈɪnkʌm tæks/: Thuế thu nhập cá nhân cá thể 1 IES Education