HomeHỗn hợp x gồm axit y đơn chức và axit z hai chức

Hỗn hợp x gồm axit y đơn chức và axit z hai chức

17:35, 26/06/2021

Hỗn hợp X gồm axit Y đơn chức và axitZhai chức (Y,Zcó cùng số nguyên tử cacbon). Chia X thành hai phần bằng nhau. Cho phần một tác dụng hết với Na, sinh ra 4,48 lít khí H2(ở đktc). Đốt cháy hoàn toàn phần hai, sinh ra 26,4 gam CO2. Công thức cấu tạo thu gọn và phần trăm về khối lượng củaZ trong hỗn hợp X lần lượt là:


Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm axit y đơn chức và axit z hai chức

*
Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

*
Đồng giá 250k 1 khóa học lớp 3-12 bất kỳ tại aiesec-unwe.net. Đăng ký ngay!

*
Thi online trên app aiesec-unwe.net. Tải ngay!


Lời giải

nH2=0,2(mol)⇒nCOOH=2nH2=0,04(mol)⇒0,2naxit0,4nCO2=0,6(mol)⇒1,5M¯axit3⇒cả2axitđềucó2nguyêntửCtrongphântử

=> Y là CH3COOH; Z là (HCOOH)2

Xét trong mỗi phần lại có:

naxit=nCO220,3(mol)

Gọi số mol Y, Z trong mỗi phần là y, z(mol) .

⇒y+z=0,3y+2z=0,4⇔y=0,2z=0,1

Vậy %mZ = 42,86%

Đáp án D.


HÓA 12 - BUỔI 6. ESTE PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY, DẠNG BÀI THỦY PHÂN ESTE ĐƠN CHỨC ĐẶC BIỆT. - Livestream HÓA thầy TÀI


Hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở và một ancol đơn chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 21,7 gam X, thu được 20,16 lít khí CO2(đktc) và 18,9 gam H2O. Thực hiện phản ứng este hóa X với hiệu suất 60%, thu được m gam este. Giá trị của m là


Cho hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic no, mạch không phân nhánh. Đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol hỗn hợp X, thu được 11,2 lít khí CO2(ở đktc). Nếu trung hòa 0,3 mol X thì cần dùng 500 ml dung dịch NaOH1M. Hai axit đó là


Cho 16,4 gam hỗn hợp X gồm 2 axit cacboxylic là đồng đẳng kế tiếp nhau phản ứng hoàn toàn với 200 ml dung dịch NaOH 1M và KOH 1M, thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y, thu được 31,1 gam hỗn hợp chất rắn khan. Công thức của 2 axit trong X là:


Hỗn hợp X gồm axit axetic, axitfomic và axit oxalic. Khi cho m gam X tác dụng với NaHCO3(dư) thì thu được 15,68 lít khí CO2(đktc). Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam X cần 8,96 lít khíO2(đktc), thu được 35,2 gam CO2và y mol H2O. Giá trị của y là:


Xem thêm: Tân Niên Là Gì - Ý Nghĩa Và Việc Làm Trong 3 Ngày Tân Niên

Cho 0,03 mol hỗn hợp X gồm R-COOH và R-COOM (M là kim loại kiềm, R là gốc hiđrocacbon) tác dụng với 0,02 mol Ba(OH)2. Để trung hòa lượng Ba(OH)2dư cần 200 ml dung dịch HCl 0,1M rồi cô cạn dung dịch sau các phản ứng trên thu được 6,03 gam chất rắn khan. Axit R-COOH có tên gọi là


Hỗn hợp X gồm axit HCOOH và axit CH3COOH (tỉ lệ mol 1:1). Lấy 5,3 gam hỗn hợp X tác dụng với 5,75 gam C2H5OH (có xúc tác H2SO4 đặc) thu được m gam hỗn hợp este (hiệu suất của các phản ứng este hóa đều bằng 80%). Giá trị của m là:


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, aiesec-unwe.net HỖ TRỢ DỊCH COVID
*

*

*

*