HomeĐời SốngIntensive là gì

Intensive là gì

03:28, 29/03/2021

* tính từ - mạnh, có cường độ lớn - làm mạnh mẽ, làm sâu sắc - tập trung sâu =intensive sầu bombing + sự ném bom tập trung =intensive study + sự nghiên cứu sâu - (y học) tăng liều, ngày càng tăng liều - (ngôn ngữ học) nhấn mạnh !intensive farming - rạm canh *Chuyên ngành gớm tế -cường độ mạnh -mạnh *Chuyên ổn ngành kỹ thuật -dồn dập -mạnh *Lĩnh vực: toán và tin -có chiều sâu -có cường độ lớn

Cụm Từ Liên Quan :


Bạn đang xem: Intensive là gì

capital - intensive //

*Capital - intensive sầu - (Econ) (ngành) dựa nhiều vào vốn, sử dụng nhiều vốn. + Một kỹ thuật làm nên A được coi là sử dụng nhiều vốn hơn so với kỹ thuật tương đương B nếu tỷ số vốn so với CÁC YẾU TỐ SẢN XUẤT khác của A lớn hơn B.


capital - intensive sầu economy //

*Capital - intensive sầu economy - (Econ) Nền khiếp tế dựa nhiều vào vốn. + Một nền khiếp tế trong đó đa số các kỹ thuật mang lại là sử dụng NHIỀU VỐN.(Xem CAPITAL INTENSITY)


capital-intensive //

*capital-intensive * tính từ - cần nhiều vốn, đòi hỏi phải có vốn lớn *Chuim ngành khiếp tế -cần đầu tứ vốn lớn -tập trung nhiều vốn


capital-intensive sector //

*Capital-intensive sầu sector - (Econ) Ngành khái quát nhiều vốn + Một ngành gớm tế trong đó các kỹ thuật làm nên chủ yếu BAO HÀM NHIỀU VỐN (Xem CAPITAL INTENSITY, CAPITAL INTENSIVE TECHNIQUES, APPROPRIATE TECHNOLOGY). *Chulặng ngành gớm tế -lĩnh vực tập trung nhiều vốn


capital-intensive techniques //

*Capital-intensive sầu techniques - (Econ) Các kỹ thuật dựa nhiều vào vốn + Một pmùi hương pháp đem đến có tỷ trọng VỐN cao hơn nữa bất cứ yếu tố làm nên nào khác. (Xem CAPITAL, FACTORS OF PRODUC-TION). *Chulặng ngành tởm tế -các kỹ thuật tập trung nhiều vốn


energy-intensive //

*Chuyên ổn ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: vật lý -tốn năng lượng *Chulặng ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: vật lý -tốn năng lượng


intensive sầu agriculture //

*Chuyên ngành ghê tế -nông nghiệp thâm nám canh -thâm nám canh *Chulặng ngành kỹ thuật -thâm canh


intensive care //

*intensive care * danh từ - sự snạp năng lượng sóc tiêu biểu đối với những người bệnh nặng *Chuim ngành kỹ thuật -quyên tâm dồn dập


intensive distribution //

*Chuyên ngành ghê tế -triển lẵm tập trung -triển lẵm tập trung, thâm nám nhập


Xem thêm: Nghĩa Của Từ Train Là Gì Trong Tiếng Anh ? Nghĩa Của Từ : Trains

intensive margin //

*Intensive sầu margin - (Econ) Giới hạn thâm canh. + Trường hợp giảm lơi tức vật chất đối với vốn và lao động khi đất đai là cố định.


intensiveness /in"tensivnis/

* danh từ - độ mạnh, sự có cường độ lớn, tài năng làm mạnh lên - tính mạnh liệt, tính sâu sắc - tính tập trung, tính sâu (nghiên cứu...) *Chuyên ổn ngành gớm tế -độ mạnh


labour intensive //

*Labour intensive - (Econ) Sử dụng nhiều lao động, thâm dụng nhiều lao động.


research-intensive //

*Chuim ngành ghê tế -cần nhiều công tác nghiên cứu -sâu xa vào công việc điều nghiên -tập trung nhiều vào việc nghiên cứu


resource-intensive //

*Chulặng ngành kinh tế -cần tập trung -cần tập trung nhiều tài nguyên ổn -nhiều tài nguyên


zone of intensive sầu economic development //

*Chuim ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -vùng tiến tới kinh tế mạnh


capital intensive company/industry //

*Chuyên ngành khiếp tế -công ty nặng vốn -ngành công nghiệp nặng vốn


imr (intensive mode recording) //

*Chuim ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: toán & tin -sự ghi chế độ mạnh


intensive mode recording (imr) //

*Chulặng ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: toán & tin -sự ghi chế độ mạnh


Từ Điển Anh Việt Oxford, Lạc Việt, Vdict, Laban, La Bàn, Tra Từ Soha - Dịch Trực Tuyến, Online, Từ điển Chuyên Ngành Kinh Tế, Hàng Hải, Tin Học, Ngân Hàng, Cơ Khí, Xây Dựng, Y Học, Y Khoa, Vietnamese Dictionary