HomeĐời SốngObject reference not set to an instance of an object là lỗi gì

Object reference not set to an instance of an object là lỗi gì

13:32, 08/07/2021

Mình làm bài tập win bi bao lỗi như vây mà không biết làm sao.

Bạn đang xem: Object reference not set to an instance of an object là lỗi gì

khi mình nhấn vào button lưu thì bị báo lỗi như vậy. minh gặp rất nhiều bài như vậy mà không biết giải quyết sao nưa. code của mình là using System; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel; using System.Data; using System.Drawing; using System.Text; using System.Windows.Forms; using System.Data.OleDb; namespace QL_Nhan_Su_Huong_Tuyet { public partial class frm_QUAN_LY_KI_LUAT_NV : Form { public frm_QUAN_LY_KI_LUAT_NV() { InitializeComponent(); } cls_QL_Nhan_Su obj = new cls_QL_Nhan_Su(); DataSet ds; private void QUAN_LY_KI_LUAT_NV_Load(object sender, EventArgs e) { ds = new DataSet(); ds = obj.TT_KT(); dgliluat.DataSource = ds.Tables; hienthi(); } public void hienthi() { ds = new DataSet(); ds = obj.hienthi_ma_NV(); comboBox1.DataSource = ds.Tables; comboBox1.DisplayMember = "MA_NV"; comboBox1.ValueMember = "HO_TEN_NV"; } private void gandl(DataSet ds) { if (txtma.Text == "") { MessageBox.Show("Bạn hãy điền đầy đủ thông tin", "Thông Báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning); } else { DataRow drw; drw = ds.Tables.NewRow(); drw = txtma.Text; drw = comboBox1.Text; drw = txthinhthuc.Text; drw = txtngay.Text; drw = txtsotien.Text; drw = txtghichu.Text; ds.Tables.Rows.Add(dr… } } private void btnluu_Click(object sender, EventArgs e) { try { if (KiemTraTrungKhoa(ds, txtma.Text)) { MessageBox.Show("Trùng Khóa", "Loi"); } else { gandl(ds); if (ds.HasChanges()) { obj.Them(ds, "tbl_KHEN_THUONG"); ds.AcceptChanges(); MessageBox.Show("Cập nhật thành công", " Thông Báo"); } } } catch (Exception ex) { MessageBox.Show(ex.Message); } } Boolean KiemTraTrungKhoa(DataSet ds, string ma) { DataTable tbl = new DataTable(); tbl = ds.Tables; foreach (DataRow dr in tbl.Rows) { if (dr.ToString().Equals(ma)) return true; } return false; } } } cũng viet code như vây nhưng mình làm trên form khác thi khong lam sao. mh làm y như vay sang form nay thi ko báo lối nhưng khi chọn vào nut lưu thì lại có vấn đề. ko luu dc.

Xem thêm: Ultimate Dlcd Boot 2015 V1, Dlc Boot 2019, Anhdv Boot 2020 And Hkboot 2017

ai biết giúp mình với. minh am on nhe!

Bạn đang xem: Object reference not set to an instance of an object là lỗi gì using System; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel; using System.Data; using System.Drawing; using System.Text; using System.Windows.Forms; using System.Data.OleDb; namespace QL_Nhan_Su_Huong_Tuyet { public partial class frm_QUAN_LY_KI_LUAT_NV : Form { public frm_QUAN_LY_KI_LUAT_NV() { InitializeComponent(); } cls_QL_Nhan_Su obj = new cls_QL_Nhan_Su(); DataSet ds; private void QUAN_LY_KI_LUAT_NV_Load(object sender, EventArgs e) { ds = new DataSet(); ds = obj.TT_KT(); dgliluat.DataSource = ds.Tables; hienthi(); } public void hienthi() { ds = new DataSet(); ds = obj.hienthi_ma_NV(); comboBox1.DataSource = ds.Tables; comboBox1.DisplayMember = "MA_NV"; comboBox1.ValueMember = "HO_TEN_NV"; } private void gandl(DataSet ds) { if (txtma.Text == "") { MessageBox.Show("Bu1ea1n hu00e3y u0111iu1ec1n u0111u1ea7y u0111u1ee7 thu00f4ng tin", "Thu00f4ng Bu00e1o", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning); } else { DataRow drw; drw = ds.Tables.NewRow(); drw = txtma.Text; drw = comboBox1.Text; drw = txthinhthuc.Text; drw = txtngay.Text; drw = txtsotien.Text; drw = txtghichu.Text; ds.Tables.Rows.Add(dr… } } private void btnluu_Click(object sender, EventArgs e) { try { if (KiemTraTrungKhoa(ds, txtma.Text)) { MessageBox.Show("Tru00f9ng Khu00f3a", "Loi"); } else { gandl(ds); if (ds.HasChanges()) { obj.Them(ds, "tbl_KHEN_THUONG"); ds.AcceptChanges(); MessageBox.Show("Cu1eadp nhu1eadt thu00e0nh cu00f4ng", " Thu00f4ng Bu00e1o"); } } } catch (Exception ex) { MessageBox.Show(ex.Message); } } Boolean KiemTraTrungKhoa(DataSet ds, string ma) { DataTable tbl = new DataTable(); tbl = ds.Tables; foreach (DataRow dr in tbl.Rows) { if (dr.ToString().Equals(ma)) return true; } return false; } } } cu0169ng viet code nhu01b0 vu00e2y nhu01b0ng mu00ecnh lu00e0m tru00ean form khu00e1c thi khong lam sao. mh lu00e0m y nhu01b0 vay sang form nay thi ko bu00e1o lu1ed1i nhu01b0ng khi chu1ecdn vu00e0o nut lu01b0u thu00ec lu1ea1i cu00f3 vu1ea5n u0111u1ec1. ko luu dc. ai biu1ebft giu00fap mu00ecnh vu1edbi. minh am on nhe!","product_id":0,"type":0,"date":1275383409,"date_text":"10 nu0103m","link":"/hoidap/4106/204747/bao-loi-quot-object-reference-not-set-to-an-instance-of-an-object-quot-khi-luu-vao-csdl-trong-lap-trinh-visual-2005.html","num_reply":1,"voted":false,"total_vote":0,"permiss_action":false,"user":{"id":1,"login_name":"dinhcua","name":"djghjdgh","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"huonghoa
*