Home

12:49, 27/06/2021
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*


dùng công thức hạ bậc nhằm giải các pmùi hương trình sau :

a)(sin^24x+sin^23x=sin^22x+sin^2x)

b)(cos^2x+cos^22x+cos^23x+cos^24x=2)


a)(ptLeftrightarrowfrac1-cos8x2+frac1-cos6x2=frac1-cos4x2+frac1-cos2x2)

(Leftrightarrow cos2x+cos4x=cos6x+cos8x)

(Leftrightarrow2cos3xcdot cosx=2cos7xcdot cosx)

(Leftrightarrow2cosleft(cos3x-cos7x ight)=0)

(Leftrightarrow2cosxcdotleft(-2 ight)cdot sin5xcdot sinleft(-2x ight)=0)

(Leftrightarrow cosxcdot sin2xcdot sin5x=0)

(Leftrightarrow sin2xcdot sin5x=0)(do sin2x=0 2sinx*cosx=0 có th cosx=0 r`)

(Leftrightarrowleft<eginarraynghiemptsin2x=0\sin5x=0endarray ight.)(Rightarrowleft<eginarraynghiemptx=frackpi2\x=frackpi5endarray ight.)(left(kin Z ight))


Đúng 0
Bình luận (3)

b)(ptLeftrightarrow1-cos2x+1-cos4x=1+cos6x+1+cos8x)

(Leftrightarrow cos2x+cos8x+cos4x+cos6x=0)

(Leftrightarrow cos10xcdot cos6x+cos10xcdot cos2x=0)

(Leftrightarrow cos10xleft(cos6x+cos2x ight)=0)

(Leftrightarrow cos10xcdot cos8xcdot cos4x=0)

(Leftrightarrowleft<eginarraynghiemptcos10x=0\cos8x=0\cos4x=0endarray ight.)

(Leftrightarrowleft<eginarraynghiemptx=fracpi20+frackpi10\x=fracpi16+frackpi8\x=fracpi8+frackpi4endarray ight.)


Đúng 0
Bình luận (1)

(sin^2x+sin^23x=cos^22x+cos^24x)


Lớp 11 Tân oán Chương 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GI...
1
0
Gửi Hủy

(Leftrightarrowfrac12-frac12cos2x+frac12-frac12cos6x=frac12+frac12cos4x+frac12+frac12cos8x)

(Leftrightarrow cos8x+cos2x+cos6x+cos4x=0)

(Leftrightarrow2cos5x.cos3x+2cos5x.cosx=0)

(Leftrightarrow cos5xleft(cos3x+cosx ight)=0)

(Leftrightarrow2cos5x.cos2x.cosx=0)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixcos5x=0\cos2x=0\cosx=0endmatrix ight.) (Leftrightarrowleft<eginmatrixx=fracpi10+frackpi5\x=fracpi4+frackpi2\x=fracpi2+kpiendmatrix ight.)


Đúng 0

Bình luận (0)

giải những pt

a) (sin^3x.cosx-sinx.cos^3x=fracsqrt28)

b) (sin^3x-cos^24x=sin^25x-cos^26x)

c) (left(2sinx-cosx+1 ight)left(1+cosx ight)=sin^2x)

d) (sin7x+sin9x=2left)


Lớp 11 Toán Chương 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GI...
4
0
Gửi Hủy

a/

(Leftrightarrow sinx.cosxleft(sin^2x-cos^2x ight)=fracsqrt28)

(Leftrightarrow2sinx.cosxleft(cos^2x-sin^2x ight)=-fracsqrt24)

(Leftrightarrow sin2x.cos2x=-fracsqrt24)

(Leftrightarrowfrac12sin4x=-fracsqrt24)

(Leftrightarrow sin4x=-fracsqrt22)

(Rightarrowleft<eginmatrix4x=-fracpi4+k2pi\4x=frac5pi4+k2piendmatrix ight.)

(Rightarrowleft<eginmatrixx=-fracpi16+frackpi2\x=frac5pi16+frackpi2endmatrix ight.)


Đúng 0

Bình luận (0)

b/

Câu này đề hơi lạ mắt, chúng ta coi lại đề được ko? Biến đổi mấy biện pháp vẫn thấy ko ổn

c/

(Leftrightarrowleft(2sinx-cosx+1 ight)left(1+cosx ight)=1-cos^2x)

(Leftrightarrowleft(2sinx-cosx+1 ight)left(1+cosx ight)=left(1-cosx ight)left(1+cosx ight))

(Leftrightarrowleft<eginmatrix1+cosx=0left(1 ight)\2sinx-cosx+1=1-cosxleft(2 ight)endmatrix ight.)

(left(1 ight)Leftrightarrow cosx=-1Leftrightarrowpi x=pi+k2pi)

(left(2 ight)Leftrightarrow2sinx=0Rightarrow sinx=0)

(Rightarrow x=kpi)

Kết phù hợp lại ta được (x=kpi)


Đúng 0
Bình luận (0)

d/

(Leftrightarrow2sin8x.cosx=cosleft(fracpi2-2x ight)+1-1-cosleft(fracpi2+4x ight)) (hạ bậc vế phải)

(Leftrightarrow2sin8x.cosx=sin2x+sin4x)

(Leftrightarrow2sin8x.cosx=2sin3x.cosx)

(Leftrightarrow cosxleft(sin8x-sin3x ight)=0)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixcosx=0\sin8x=sin3xendmatrix ight.)

(Rightarrowleft<eginmatrixx=fracpi2+kpi\8x=3x+k2pi\8x=pi-3x+k2piendmatrix ight.)

(Rightarrowleft<eginmatrixx=fracpi2+kpi\x=frack2pi5\x=fracpi11+frack2pi11endmatrix ight.)


Đúng 0
Bình luận (0)

1)(sin^23x.cos2x+sin^2x=0)

2)

(cos^23x+cos^22x=sin^2x)

3)

(frac14+cos^2fracx3=frac12sin^2fracx2)

4)

(sin^23x-sin^22x-sin^2x=0)

5)

(2cos^2x=3sin^25x+2)

6) 3cosx+2cos2x-cos3x=2sinxsin2x-1

7) (sinx+cosx=sqrt2left(2-sin^32x ight))


Lớp 11 Tân oán Bài 4: Ôn tập chương Hàm số lượng giác với pmùi hương t...
6
0
Gửi Hủy

1.

Bạn đang xem:

(Leftrightarrowleft(1-cos6x ight)cos2x+1-cos2x=0)

(Leftrightarrow cos2x-cos2x.cos6x+1-cos2x=0)

(Leftrightarrowfrac12left(cos8x-cos4x ight)-1=0)

(Leftrightarrow2cos^24x-cos4x-3=0)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixcos4x=-1\cos4x=frac32left(l ight)endmatrix ight.)

(Leftrightarrow4x=pi+k2pi)

(Leftrightarrow x=fracpi4+frackpi2)


Đúng 0

Bình luận (0)

2.

Xem thêm: 3 Tháng 10 Ngày Làm Gì Cho Bé, Những Mẹo Hay Khi Chăm Trẻ Sơ Sinh Và Trẻ Nhỏ

(Leftrightarrow1+cos6x+2cos^22x=1-cos2x)

(Leftrightarrow cos6x+cos2x+2cos^22x=0)

(Leftrightarrow cos4x.cos2x+cos^22x=0)

(Leftrightarrow cos2xleft(cos4x+cos2x ight)=0)

(Leftrightarrow cos2xleft(2cos^22x+cos2x-1 ight)=0)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixcos2x=0\cos2x=-1\cos2x=frac12endmatrix ight.)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixx=fracpi4+frackpi2\x=fracpi2+kpi\x=pmfracpi6+kpiendmatrix ight.)


Đúng 0
Bình luận (0)

3.

Đặt (fracx6=tRightarrowfrac14+cos^22t=frac12sin^23t)

(Leftrightarrow1+4cos^22t=1-cos6t)

(Leftrightarrow cos6t+4cos^22t=0)

(Leftrightarrow4cos^32t+4cos^22t-3cos2t=0)

(Leftrightarrow cos2tleft(4cos^22t+4cos2t-3 ight)=0)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixcos2t=0\cos2t=frac12\cos2t=-frac32left(l ight)endmatrix ight.)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixt=fracpi4+frackpi2\t=pmfracpi6+kpiendmatrix ight.)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixfracx3=fracpi4+frackpi2\fracx3=fracpi6+kpi\fracx3=-fracpi6+kpiendmatrix ight.)

(Leftrightarrow x=...)


Đúng 0
Bình luận (0)

giải pt

a, (sin^2x+sin^22x+sin^23x=dfrac32)

b. (cos^2x+sin^22x+cos^23x=1)

c,(sin5x+2cos^2x=1)

d,(1+chảy x=2sqrt2sinleft(x+dfracpi4 ight))

e,(sin3x+cos3x-sin x+cos x=sqrt2cos2x)


Lớp 11 Tân oán Cmùi hương 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GI...
1
0
Gửi Hủy

.


Đúng 0

Bình luận (0)

giải pmùi hương trình (cos^24x+cos^26x=sin^212x+sin^216x+2) (forall xinleft(0;pi ight))


Lớp 11 Toán thù Cmùi hương 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GI...
1
0
Gửi Hủy

(left{eginmatrixcos^24x+cos^26xle2\sin^212x+sin^216xge0endmatrix ight.)

(Rightarrow VTle VP)

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi:

(left{eginmatrixcos^24x=1\cos^26x=1\sin^212x=0\sin^216x=0endmatrix ight.) (Leftrightarrowleft{eginmatrixsin4x=0\sin6x=0\sin12x=0\sin16x=0endmatrix ight.)

(Leftrightarrow x=frackpi2)


Đúng 0

Bình luận (0)

(sin^25x+1=cos^23x)

(tanx+cotx=2sinleft(x+fracpi4 ight))


Lớp 11 Tân oán Chương thơm 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GI...
0
0
Gửi Hủy

Giải các phương thơm trình sau:

(5sin^22x-6sin4x-2cos^2x=0)

(2sin^23x-10sin6x-cos^23x=-2)

(sin^2xleft(chảy x+1 ight)=3sin xleft(cos x-sin x ight)+3)

(6sin x-2cos^3x=frac5sin4x.cos x2cos2x)


Lớp 11 Toán
0
0
Gửi Hủy

Giải phương trình:

a) (Sin^22x+Cos^23x=0)

b) (Sinleft(x+fracpi3 ight)Cosleft(x-fracpi6 ight)=1)

c) (Cos^2x+Cos^22x+Cos^23x=1)


Lớp 11 Tân oán Chương thơm 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GI...
3
0
Gửi Hủy
https://i.imgur.com/KATLCup.jpg
Đúng 0

Bình luận (0)
https://i.imgur.com/C3DgdmP.jpg
Đúng 0
Bình luận (0)
https://i.imgur.com/cJUYRGv.jpg
Đúng 0
Bình luận (0)
aiesec-unwe.net