HomeĐời SốngThành viên hội đồng quản trị tiếng anh

Thành viên hội đồng quản trị tiếng anh

09:39, 06/04/2021

Hội đồng quản trị là gì?

Hội đồng quản trị là một cơ quan quản lý của doanh nghiệp nào đó, theo đó hội đồng quản trị có toàn quyền nhân danh công ty, từ đó quyết định thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty cổ phần nhưng không bao gồm thuộc quyền cũng như nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị tiếng Anh là gì?

Hội đồng quản trị tiếng Anh là: administrative Council

Hội đồng quản trị được định nghĩa như sau trong tiếng Anh:

The Board of Directors is a governing body of a certain enterprise whereby the Board of Directors has full power on behalf of the company, thereby deciding to exercise the rights and obligations of joint-stock companies but does not include rights and obligations under the authority of the General Meeting of Shareholders.

*

Danh mục từ liên quan hội đồng quản trị tiếng Anh là gì?

Tiếng ViệtTiếng Anh
Đại hội đồng cổ đôngGeneral Meeting of Shareholders
Chủ tịch của hội đồng quản trịChairman of the board
Thành viên của Hội đồng quản trịMember of the Board of Directors
Danh sách hội đồng quản trịList of board
Công ty cổ phầnJoint stock company
Quyết định về chào bán cổ phầnDecision on share offer
Điều lệ công tyCompany rules

*

Ví dụ cụm từ sử dụng hội đồng quản trị tiếng Anh viết như thế nào?

Tiếng ViệtTiếng Anh
Hội đồng quản trị là gì?What is the board of directors?
Quyền và nghĩa vụ của hội đồng quản trịRights and obligations of the board of management
quy định cụ thể về Hội đồng quản trị trong công ty cổ phầnspecifying the Board of Directors in the joint stock company
Quy định về Hội đồng quản trị và cuộc họp Hội đồng quản trịRegulations on the Board of Directors and the Meeting of the Board of Directors
Cơ cấu tổ chức – Hội đồng quản trịOrganizational Structure – Board of Directors
Quy định về thành viên hội đồng quản trị trong công ty cổ phầnProvisions on board members in joint-stock companies
Quyền, nhiệm vụ, chức năng của Hội đồng quản trị công ty cổ phầnRights, duties and functions of the Board of Directors of a joint stock company
Chức năng của chủ tịch hội đồng quản trịFunctions of the chairman of the board
Danh sách Hội đồng quản trị về quyền thủ hướngList of the Board of Directors on the right to defense
Số lượng thành viên Hội đồng quản trịNumber of members of the Board of Directors
Cấu trúc hội đồng quản trịBoard structure
Chức năng của chủ tịch Hội đồng quản trịFunctions of the Chairman of the Board of Directors
Thành viên hội đồng quản trị độc lậpIndependent board members
Quy định bầu hội đồng quản trịRegulations on electing the board
Bàn về hội đồng quản trị trong doanh nghiệp nhà nướcTalk about the board of management in state-owned enterprises
Phân biệt đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trịDistinguish the general meeting of shareholders and the Board of Directors
Hội đồng quản trị ArchivesBoard of Archives
Tiêu chuẩn và đặc điểm của hội đồng quản trịStandards and characteristics of the board
Cuộc họp hội đồng quản trị gồm những ai tham gia?Who does the board meeting consist of?
Vai trò thực của hội đồng quản trịThe real role of the board
Chuyên nghiệp hóa hội đồng quản trịProfessionalize the board
Quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng quản trịRegulation on organization and operation of the board of managemen
Điều kiện làm thành viên hội đồng quản trị của cơ quan cổ phầnConditions for being a member of the board of management of a shareholding agency
Chủ tịch hội đồng quản trị có nên kiêm giám đốc không?Should the chairman of the board be concurrently the director?