HomeĐời SốngThought provoking là gì

Thought provoking là gì

00:56, 07/04/2021
Which is worse: experiencing failure or never taking on the challenge? If life is so short, why do we spend so much time doing things we don’t like and at the same time doing so little of what we love? If the work is over and all is said and done, what did you spend more time doing — working or talking? If you could change one thing about the world, what would it be? If happiness were money, what kind of work would make you rich? Are you doing something you believe in, or are you just trying to believe in what you do?

Bạn đang xem: Thought provoking là gì

Trường hợp nào tồi tệ hơn: trải nghiệm thất bại hay là không bao giờ chấp nhận thử thách? Cuộc đời thật ngắn ngủi, vậy tại sao chúng ta lại mất quá nhiều thời gian làm những việc chúng ta không thích, đồng thời làm quá ít việc chúng ta yêu thích? Nếu chuyện đó kết thúc rồi và mọi thứ đã được nói và làm rồi, vậy tại sao bạn còn dành thêm thời gian cho nó nữa - cứ tiếp tục làm hoặc tiếp tục nói hoài vậy? Nếu bạn có thể thay đổi một điều về thế giới này, thì đó sẽ là điều gì vậy? Nếu hạnh phúc là tiền bạc, thì bạn sẽ làm loại công việc nào để trở nên giàu có? Bạn có đang làm điều gì mà bạn tin vào, hay bạn đang chỉ cố tin vào những gì bạn làm?
If you knew you would only live to 40, what would you change in order to live your life as best you could? To what extent are you in control of what is happening in your life? Which is more important to you: doing things properly or doing the right thing?  You’re having lunch with three people whom you respect and value. They start criticizing one of your close friends without knowing that he or she is close to you. Their criticism is unjust and offensive. What would you do? If you could give a small child just one piece of advice about life, what would it be? Would you break the law to save someone you loved? Have you ever believed someone was mad before instead deciding that they were actually a genius?
Nếu bạn biết bạn chỉ sống đến 40 tuổi, bạn sẽ thay đổi gì để sống tốt nhất có thể? Bạn kiểm soát những gì xảy ra trong cuộc sống của bạn đến mức nào? Điều gì quan trọng đối với bạn: làm việc một cách đúng đắn hay là làm đúng việc? Bạn ăn trưa với 3 người bạn coi trọng và nể trọng. Họ bắt đầu nói xấu một người bạn thân của bạn mà không biết rằng người bạn ấy thân thiết với bạn. Họ dùng lời lẽ không đúng và xúc phạm. Bạn sẽ làm gì? Nếu bạn có thể khuyên nhủ một em bé một lời khuyên về cuộc sống, bạn sẽ khuyên em điều gì? Bạn sẽ phạm pháp để cứu người mình yêu thương? Bạn đã bao giờ nghĩ một người nào đó khùng điên nhưng đáng ra phải thấy rằng họ thực sự là một người rất tài giỏi chưa?
What do you do in life that sets you apart from other people? Why is it that what makes you happy doesn’t make anyone else happy? What have you ever really wanted to do which you’ve never done? What stops you from doing it? Are you holding on to something you should have long ago let go of? If someone offered you the chance to move forever to another country, where would you go and why?
Bạn làm gì trong cuộc sống khiến bạn nổi bật hơn người khác? Vì sao chuyện đó làm cho bạn vui mà không làm cho người khác vui vậy? Việc gì bạn thật sự muốn làm mà chưa bao giờ làm vậy? Điều gì ngăn cản bạn làm việc đó? Bạn đang cố giữ điều gì đó mà đáng ra bạn nên buông bỏ từ lâu rồi mới phải? Nếu có người cho bạn cơ hội ra nước ngoài sống luôn, bạn sẽ đi nước nào, vì sao?
Do you press the button in the elevator more than once? Do you really think it speeds things up? Which would you prefer to be: a troubled genius or a happy fool? If you could become friends with yourself, would you want to have such a person as a friend? Which is worse: seeing your best friend move to a different country or living close to each other but drifting apart? What are you most grateful for? Which would you choose: to lose all of your past memories or never have any new ones?
Bạn nhấn nút thang máy nhiều lần đúng không? Bạn có thật sự nghĩ rằng nó sẽ đi nhanh hơn không? Bạn thích trở thành người nào: ngốc ngếch mà luôn vui vẻ hay tài giỏi nhưng thường âu lo. Nếu bạn có thể trở thành bạn bè của chính mình, bạn có muốn mình kết bạn với một người bạn là chính bạn không? Đâu là điều tồi tệ nhất: chứng kiến người bạn nhân nhất của mình ra nước ngoài hay sống với nhau nhưng đồng sàng dị mộng? Bạn biết ơn nhất về điều gì? Bạn sẽ chọn: mất hết những kỷ niệm đã qua hay không bao giờ có kỷ niệm mới nào nữa?
Can you ever learn the truth if you don’t fight for it? Has your biggest fear ever come true? Do you remember how unhappy you were five years ago? Does it really have any significance now? What’s your happiest memory from childhood? Why is it the happiest? Which past events or experiences made you feel alive?
Bạn có thể biết được sự thật nếu không đấu tranh vì nó không? Nỗi sợ hãi lớn nhất của bạn trở thành hiện thực là gì? Bạn có nhớ 5 năm trước bạn buồn như thế nào không? Chuyện đó bây giờ còn thực sự quan trọng nữa không? Kỷ niệm vui nhất thuở ấu thơ của bạn là gì? Vì sao đó lại là kỷ niệm vui nhất? Những sự việc đã qua hay những điều đã trải qua nào làm bạn cảm thấy mình còn sống?
If you still haven’t achieved something, then what have you got to lose? Have you ever felt you had a real moment of connection with someone even though neither of you said a word?
Nếu bạn vẫn chưa đạt được một điều gì đó, thì điều bạn phải mất là gì? Bạn đã bao giờ cảm thấy mình có khoảnh khắc kết nối thật sự với một người nào đó dù cả hai người không ai nói với ai một lời nào chưa?

Xem thêm: Những Câu Nói Chất Cực Ngầu, Khó Đỡ Và Thấm Độc Lạ Nhất Hiện Nay

Is it ever possible to know with complete certainty what is good and what is bad? If you were given a million dollars, would you quit your job? Which do you want more: a lot of work which you need to do or a small amount which you like doing?
Có bao giờ có thể biết chắc chắn 100% rằng điều gì tốt và điều gì xấu chăng?Nếu người ta cho bạn 1 triệu đô la, bạn sẽ nghỉ làm công việc của bạn chứ? Bạn thích trường hợp nào nhiều hơn: rất nhiều việc bạn cần làm hay một ít việc bạn thích làm?
Do you have the feeling that you’ve already lived through today hundreds of times before? When was the last time you took action without a clear plan in your head but with the belief in your heart that it could be done? If everyone you know died tomorrow, who would you visit one last time?
Bạn có cảm thấy mình đã sống qua ngày giống như trước đó cả trăm lần rồi vậy không? Lần cuối cùng bạn hành động mà không có một kế hoạch rõ ràng trong đầu mà con tim bạn vẫn mách bảo đầy tin tưởng rằng việc đó sẽ thành công là khi nào? Nếu bạn biết ngày mai mọi người phải chết, vậy bạn sẽ đi thăm ai lần cuối?
What is it that you love? Did your most recent actions express this love? Will you be able to distinguish between what you did yesterday and what you’ve been doing every day for the past five years? What about the day before that? Do you take decisions yourself or does someone take them for you? What’s the most important promise you’ve ever made to yourself?
Điều bạn yêu thích ấy là gì vậy? Có phải những hành động gần đây nhất của bạn thể hiện tình yêu này không? Bạn có thể phân biệt được giữa những gì bạn làm ngày hôm qua và những gì bạn đã làm hàng ngày trong suốt 5 năm qua không? Thế còn cái ngày trước đó thì sao? Bạn tự quyết định hay người khác quyết định giùm bạn vậy? Lời hứa quan trọng nhất bạn từng hứa với chính mình là gì vậy?
Would you exchange ten years of your life for worldwide fame? What’s the difference between life and existence? When will the moment come when you take the risk and do what you think is right? If we learn from our mistakes, why are we afraid of making them? What would you be able to do differently if you knew that no one would judge you? When was the last time you heard your own heartbeat?
Bạn sẽ mất 10 năm tuổi thọ, nhưng đổi lại bạn sẽ được nổi danh toàn thế giới, bạn sẽ dám đánh đổi không? Sự khác biệt giữa cuộc sống và sự tồn tại là gì? Bạn chấp nhận rủi ro và làm điều mình nghĩ là đúng, ấy là khi nào vậy? Nếu chúng ta sẽ có được bài học từ những sai lầm của mình, vậy tại sao chúng ta lại sợ mắc sai lầm nhỉ? Bạn có thể sẽ làm khác đi nếu biết rằng không ai xét đoán bạn cả chứ? Lần cuối cùng bạn nghe thấy con tim mình đập là khi nào?
*

*

Thank you.I"ve been questioning myself like that but failed to come up with answers.À, câu cuối t nghĩ là từ "hear" có thể dịch là "lắng nghe".