HomeĐời SốngTổng doanh thu tiếng anh là gì

Tổng doanh thu tiếng anh là gì

07:24, 08/04/2021

Kế toán thù – Kiểm tân oán là một trong trong những ngành mong muốn tuyển chọn dụng cao nhất bây giờ, mặc dù trải đời tuyển chọn dụng ngành này của các cửa hàng, tập đoàn Khủng cũng tương đối khắt khe với giờ đồng hồ anh siêng ngành kế tân oán kiểm toán là một trong những giữa những năng lực đề nghị nhưng mà chúng ta ứng cử viên bắt buộc nắm rõ nếu như muốn thao tác làm việc cùng thăng tiến vào môi trường hội nhập nước ngoài.

*

Tổng vừa lòng 100 thuật ngữ giờ anh chuyên ngành kế tân oán kiểm toán

Trong nội dung bài viết này, aiesec-unwe.net đang tổng vừa lòng 100 thuật ngữ giờ đồng hồ anh chăm ngành kế toán kiểm toán thù theo bảng vần âm, hy vọng để giúp các bạn học tự vựng siêng ngành một cách có khối hệ thống rộng.

Thuật ngữ A

Accounting entry /ə’kauntiɳ ‘entri/: Bút toán thù Accumulated /ə’kju:mjuleit/: Lũy kế Accrued expenses /iks’pens/: Chi phí đề xuất trả Advanced payments to lớn suppliers : Trả trước người cung cấp  Assets /’æsets/: Tài sản Advances to lớn employees: Tạm ứng

Thuật ngữ B

Bookkeeper /’bukki:pə/: người lập báo cáo Balance sheet /’bæləns ʃi:t/: Bảng bằng phẳng kế toán

Thuật ngữ C

Capital construction /’kæpitl kən’strʌkʃn/: thiết kế cơ bản  Cash /kæʃ/: Tiền khía cạnh Cash in hand: Tiền mặt tại quỹ Cash at bank /kæʃ at bæηk/: Tiền gửi bank Cash in transit: Tiền đang chuyển Cheông chồng and take over: nghiệm thu Cost of goods sold: Giá vốn bán sản phẩm Construction in progress: giá thành thiết kế cơ bản dnghỉ ngơi dang Current portion of long-term liabilities: Nợ lâu dài cho hạn trả Current assets /’kʌrənt ‘æsets/: Tài sản lưu giữ đụng với đầu tư nlắp hạn

Thuật ngữ D

Deferred expenses: giá thành hóng kết đưa Deferred revenue: Người cài đặt trả tiền trước Depreciation of intangible fixed assets: Hao mòn luỹ kế gia tài cố định và thắt chặt vô hình Depreciation of fixed assets /di,pri:ʃi’eiʃn/, /fiks ’æsets/: Hao mòn luỹ kế gia sản cố định hữu hình Depreciation of leased fixed assets: Hao mòn luỹ kế gia sản cố định và thắt chặt thuê tài chính

Thuật ngữ E

Equity & funds: Vốn và quỹ Expense mandate /iks’pens ‘mændeit/: Ủy nhiệm chi Exchange rate differences /iks’tʃeindʤ reit ’difrəns/: Chênh lệch tỷ giá Expenses for financial activities /iks’pens/, /fai’nænʃəl æk’tivitis/: Chi tiêu vận động tài chính  Extraordinary income /iks’trɔ:dnri ’inkəm/: Thu nhập phi lý Extraordinary expenses /iks’trɔ:dnri iks’pens/: Chi tiêu bất thường Extraordinary profit: Lợi nhuận bất thường

Thuật ngữ F

Figures in: millions VND: Đơn vị tính: triệu đ Financials /fai’nænʃəls/: Tài bao gồm Financial ratquả táo /fai’nænʃəl ‘reiʃiou/: Chỉ số tài chính Finished goods: Thành phẩm tồn kho Fixed assets: Tài sản cố định Fixed asset costs: Ngulặng giá chỉ gia sản cố định và thắt chặt hữu hình

Thuật ngữ G

General & administrative expenses: Ngân sách chi tiêu làm chủ công ty Goods in transit for sale: Hàng gửi đi buôn bán Gross revenue /grous ’revinju:/: Doanh thu tổng Gross profit /grous profit/: Lợi nhuận tổng

Thuật ngữ I

  Income from financial activities: Thu nhập hoạt động tài bao gồm Intangible fixed asset costs: Nguyên ổn giá gia tài thắt chặt và cố định vô hình dung Instruments và tools: Công cố kỉnh, hiện tượng trong kho Intangible fixed assets: Tài sản cố định vô hình dung Inventory /in’ventri/: Hàng tồn kho Intra-company payables: Phải trả các đơn vị nội cỗ Investment và development fund: Quỹ đầu tư phân phát triển Itemize /’aitemaiz/: mở tiểu khoản

Thuật ngữ L

  Leased fixed assets: Tài sản cố định mướn tài thiết yếu Leased fixed asphối costs: Nguyên ổn giá chỉ tài sản thắt chặt và cố định thuê tài bao gồm Liabilities /,laiə’biliti/: Nợ nên trả Long-term financial assets: Các khoản chi tiêu tài chính lâu năm Long-term borrowings: Vay lâu dài Long-term mortgages, deposits, collateral: Các khoản thế chấp, ký quỹ, ký kết cược lâu dài Long-term liabilities: Nợ dài hạn Long-term security investments: Đầu tư chứng khân oán dài hạn

Thuật ngữ M

Merchandise inventory /’mə:tʃəndaiz in’ventri/: Hàng hoá tồn kho

Thuật ngữ N

Net revenue: Doanh thu thuần Net profit: Lợi nhuận thuần Non-business expenditure source: Nguồn kinh phí sự nghiệp Non-current assets: Tài sản thắt chặt và cố định với chi tiêu lâu dài Non-business expenditures: Chi sự nghiệp

Thuật ngữ O

Operating profit: Lợi nhuận từ hoạt động SXKD Other funds: Nguồn kinh phí, quỹ khác Other current assets: Tài sản lưu lại cồn khác Other long-term liabilities: Nợ lâu năm khác Other receivables: Các khoản bắt buộc thu không giống Other payables: Nợ khác Other short-term investments: Đầu tư ngắn hạn khác Owners’ equity: Nguồn vốn nhà sở hữu

Thuật ngữ P

Prepaid expenses: Ngân sách trả trước  Payables to lớn employees: Phải trả công nhân viên Profit before taxes: Lợi nhuận trước thuế Provision for devaluation of stocks: Dự chống giảm giá sản phẩm tồn kho Profit from financial activities: Lợi nhuận tự vận động tài bao gồm Purchased goods in transit: Hàng tải đã đi bên trên đường

Thuật ngữ R

Receivables /ri’si:vəbls/: Các khoản buộc phải thu  Raw materials /rɔ: mə’tiəriəl/: Nguyên liệu, vật liệu tồn kho Receivables from customers: Phải thu của doanh nghiệp Reserve fund /ri’zə:v fʌnd/: Quỹ dự trữ Reconciliation /,rekəsili’eiʃn/: Đối chiếu Revenue deductions /’revinju: di’dʌkʃns/: Các khoản bớt trừ Retained earnings /ri’tein ´ə:niη/: Lợi nhuận không phân phối

Thuật ngữ S

Sales expenses: Ngân sách chi tiêu bán hàng Sales returns: Hàng buôn bán bị trả lại Sales rebates: Giảm giá chỉ bán sản phẩm Short-term borrowings: Vay ngắn hạn Short-term liabilities: Nợ ngắn hạn Short-term investments: Các khoản đầu tư tài thiết yếu ngắn hạn Short-term mortgages, collateral, deposits: Các khoản thế chấp ngân hàng, cam kết cược, ký quỹ thời gian ngắn Stockholders’ equity /´stɔk¸houldə ’ekwiti/: Nguồn vốn sale Short-term security investments: Đầu tứ triệu chứng khoán nđính hạn  Surplus of assets awaiting resolution: Tài sản thừa ngóng xử lý

Thuật ngữ T với W

Taxes và other payables to the State budget: Thuế và các khoản buộc phải nộp nhà nước Tangible fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình Total assets: Tổng cùng tài sản Total liabilities và owners’ equity: Tổng cùng nguồn vốn Trade creditors: Phải trả cho người chào bán Treasury stock /’treʤəri stɔk/: Cổ phiếu quỹWelfare và reward fund: Quỹ khen ttận hưởng cùng phúc lợi

Trên đấy là 100 thuật ngữ giờ anh chăm ngành kế tân oán kiểm toán thịnh hành độc nhất vô nhị, tiếp tục được sử dụng trong công việc. Nếu bạn muốn được huấn luyện và giảng dạy một phương pháp chuyên nghiệp về các kỹ năng và kiến thức tiếng anh giao hàng đến công việc, hãy ĐK theo links sau nhằm dìm tư vấn suốt thời gian học giờ đồng hồ anh dành riêng cho những người đi làm việc nhé: aiesec-unwe.net/dang-ky-hoc/