HomeĐời SốngUnearned revenue là gì

Unearned revenue là gì

21:46, 28/03/2021
*
*

Danh sách khảo sát Tin học, Anh văn đợt tháng 03/2021 (Cập nhật)
Thông báo về việc nộp đơn đề nghị công nhận tốt nghiệp đợt tháng 3/2021
Điểm xét giao Đồ án, Capstone, Khóa luận và thực tập tốt nghiệp đợt tháng 6/2021 (Cập nhật PSUQTH, CMUTMT)
Thông báo về việc gia hạn thời gian giảm 2% học phí của Học kỳ 2 năm học 2020-2021
Thông báo thực hiện capstone 1, 2 học kỳ 2, năm học 2020-2021

Hoàng Anh Thư

Chi phí trả trước (Prepaid Expenses):

Chi phí trả trước là những khoản thanh toán trước cho những chi phí trong tương lai và phải được ghi nhận là tài sản khi tiền được thanh toán. Chi phí trả trước chưa được ghi nhận là chi phí trong kỳ có phát sinh giao dịch chi trả bởi vì chi phí trả trước chưa được sử dụng, chưa được tiêu dùng trong kỳ đó. Theo thời gian, giá trị của loại tài sản này sẽ được tiêu dùng dần cho đến hết. Khi giá trị tài sản này bị khấu trừ thì khoản khấu trừ đó trở thành chi phí.

Bạn đang xem: Unearned revenue là gì

Tóm lại: Chi phí trả trước là TÀI SẢN (tài khoản thuộc bảng cân đối kế toán) theo thời gian hoặc quá trình hoạt động sản xuất sẽ trở thành CHI PHÍ (tài khoản thuộc báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh).

Một số loại chi phí trả trước:

- Văn phòng phẩm

- Bảo hiểm trả trước

- Tiền thuê văn phòng

- Chi phí quảng cáo trả trước

- Học phí (đối với sinh viên đây là chi phí trả trước)

Doanh thu chưa thực hiện (Unearned Revenues):

Doanh thu chưa thực hiện là khoản tiền nhận được trước khi doanh nghiệp chuyển giao hàng hóa hoặc thực hiện dịch vụ. Đây là khoản tiền nhận trước cho những doanh thu trong tương lai và được ghi nhận là công nợ khi doanh nghiệp nhận tiền. Doanh thu chưa được thực hiện chưa phải là doanh thu bởi vì doanh nghiệp chưa hoàn thành nghĩa vụ đối với khách hàng để được ghi nhận là doanh thu. (Nói cách khác, doanh thu chưa thực hiện chưa được ghi nhận là doanh thu vì chúng ta chưa được quyền hưởng chúng).

Xem thêm: Lịch Âm Ngày 17 Tháng 6 Là Ngày Gì, Lịch Vạn Niên Ngày 17 Tháng 6 Năm 2020

Doanh thu chưa thực hiện là CÔNG NỢ là loại tài khoản thuộc bảng cân đối kế toán và theo thời gian hoặc theo quá trình hoạt động kinh doanh sẽ trở thành DOANH THU (Earned Revenues) là tài khoản thuộc báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Một số loại doanh thu chưa thực hiện:

- Tiền trả trước cho luật sư (fee received by the attorney)

- Tiền đặt báo dài hạn

- Học phí (đối với trường học)

- Phí bảo hiểm mà các công ty bảo hiểm nhận trước

Ví dụ 1:

Ngày 01/3 doanh nghiệp MMKTax có lượng giấy trị giá $600. Ngày 17/3, MMKTax mua một lượng giấy trị giá $1000. Ngày 31/3 MMKTax kiểm tra và thấy rằng lượng giấy còn trong văn phòng trị giá $400. Tính chi phí văn phòng phẩm trong tháng 3.

Có TK Văn phòng phẩm 1,200

Văn phòng phẩm sử dụng trong tháng 3

Ví dụ 2: